phenology

phenology
fenologija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis kasmet pasikartojančius gyvosios ir negyvosios gamtos sezoninius reiškinius, tų reiškinių priklausomybę nuo klimato ir kitų ekologinių veiksnių. Analizuoja gamtoje sezoniškai vykstančių reiškinių eiliškumo ir ritmiškumo dėsningumus, organizmų ir aplinkos sąveiką. atitikmenys: angl. phenology vok. Erscheinungslehre, f; Phänologie, f rus. фенология, f

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Phenology — is the study of the times of recurring natural phenomena. The word is derived from the Greek phainomai (φαινομαι) to appear, come into view, and indicates that phenology has been principally concerned with the dates of first occurrence of natural …   Wikipedia

  • Phenology — Phe*nol o*gy, n. [Contracted from {Phenomenology}.] (Biol.) The science of the relations between climate and periodic biological phenomena, as the migrations and breeding of birds, the flowering and fruiting of plants, etc. {Phe no*log ic*al}, a …   The Collaborative International Dictionary of English

  • phenology — study of times of recurring natural phenomena, 1884, from L. phaeno , from Gk. phaino , from phainein to show (see PHANTASM (Cf. phantasm)) + LOGY (Cf. logy). Related: Phenological (1875) …   Etymology dictionary

  • phenology — [fē näl′ə jē, finäl′ə jē] n. [contr. < PHENOMENOLOGY] the study of natural phenomena that recur periodically, as migration or blossoming, and of their relation to climate and changes in season phenological [fē΄nə läj′i kəl] adj. phenologically …   English World dictionary

  • phenology — jē, ji noun ( es) Etymology: phenomena + logy 1. : a branch of science concerned with the relations between climate and periodic biological phenomena (as the migrations and breeding of birds or the flowering and fruiting of plants) a student of… …   Useful english dictionary

  • phenology — fenologija statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sezoninio gamtos reiškinių periodiškumo, jų priklausymo nuo klimato ir kitų ekologinių sąlygų mokslas. atitikmenys: angl. phenology rus. фенология …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • phenology spectrum — fenologinis spektras statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Grafinis fitocenozės ar atskirų organizmų (dažniausiai augalų) sezoninio vystymosi vaizdas, sudaromas remiantis vienų ar daugelio metų stebėjimais. Pagal fenologinį… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • phenology — noun Etymology: phenomena + logy Date: circa 1884 1. a branch of science dealing with the relations between climate and periodic biological phenomena (as bird migration or plant flowering) 2. periodic biological phenomena that are correlated with …   New Collegiate Dictionary

  • phenology — the study of the timing of recurring biological phases, the causes of their timing with regard to biotic and abiotic forces, and the interrelation among phases of the same or different species …   Dictionary of ichthyology

  • phenology — n. [Gr. phainein, to appear; logos, discourse] A branch of science concerned with periodic biotic events such as flowering, breeding and migration …   Dictionary of invertebrate zoology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”